Školní řád

 

Školní řád ke stažení zde

 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

(6. NOVELA)

Všichni, kteří se podílejí na výchovně vzdělávacím procesu (žáci, vyučující, vychovatelé, další zaměstnanci školy i rodiče), mají právo na spravedlivé zacházení, na rovný přístup, slušnost a otevřenost. Zároveň mají povinnost dodržovat zásady dobrých mravů.

Školská rada schválila dne: 30. 08. 2017

Nabývá platnosti dne: 04. 09. 2017

Změny ve školním řádu jsou barevně odlišeny takto:

Původní text 1. novela 2. novela 3. novela 4. novela

5. novela 6. novela

Hlava I.

Všeobecná ustanovení

Čl. 1 Vyučování začíná v 8:00 hodin a řídí se pevných rozvrhem

Čl. 2 Hlavní vchod se pro žáky otvírá v 7:40 hod.

Čl. 3 Vchod do ranní družiny se otvírá v 6:30 a zavírá v 7:25.

Čl. 4 Ve školní budově lze pobývat nejdéle do 19ti hodin, pokud ředitel školy                neurčí jinak.

Čl. 5 Vstup do školy pro všechny návštěvy vč. rodičů je jen hlavním vchodem            s nutností zapsání se do knihy návštěv.

Čl. 6 Ve vnitřním i vnějším prostředí školy se nekouří.

Čl. 7 Sekretariát školy má úřední hodiny pro žáky denně o velké přestávce.

Čl. 8 Vstup do školy je zakázán osobám pod vlivem alkoholu či jiných            návykových látek a osobám v silně znečištěném oblečení.

Hlava II.

Práva žáků

Čl. 1 Žák má právo na vzdělání a účast ve výuce dle stanoveného učebního plánu, rozvrhu hodin a školské služby podle zákona č. 561/2004 Sb. (dále           jen školský zákon)

Čl. 2 Žák má právo zakládat samosprávné orgány a pracovat v nich podle písm.           d) odst. 1 § 21 školského zákona.

Čl. 3 Žák má právo na vyjádření vlastního názoru ve věcech, které se ho týkají,           vyjadřovat se musí přiměřenou formou, která neodporuje zásadám           slušnosti a dobrého společenského soužití. Má právo sdělit svůj názor           třídnímu učiteli, ostatním vyučujícím a pracovníkům školy, výchovnému           poradci, zástupci  ředitele a řediteli školy.

Čl. 4 Žák má právo na ochranu svého fyzického a duševního zdraví, na ochranu před šikanou, rasismem a netolerancí, na ochranu před fyzickým a           psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými           jevy. Má právo na využití preventivních programů, které mu slouží           k poskytování potřebné podpory ve zmíněných oblastech. Má právo na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání, před kontaktem  s           narkotiky, psychotropními látkami a dalšími látkami, které mohou           negativně ovlivnit jeho vývoj.

Čl. 5 Žák má právo vyžádat si od učitele informace o kritériích a důvodech           hodnocení svých výkonů.

Čl. 6 Žák má právo si vyžádat na učitelích informace a odpovědi na problémy,           se kterými si nedokáže poradit sám, využít pohovor s výchovným           poradcem, školním psychologem a vedením školy.

Čl. 7 Žák má právo se zdvořilou formou obracet na učitele a vedení školy se           svými připomínkami, návrhy a stížnostmi, přičemž jejich vyjádřením musí           být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje.

Čl. 8. V případě absence si žák může vyžádat pomoc vyučujícího, když nerozumí           učivu nebo potřebuje doplnit své znalosti v rámci konzultačních hodin,           případně dle individuální domluvy.

Čl. 9 O přestávkách mohou žáci hrát dle rozpisu stolní tenis, využívat terasy,           případně i herny a další relaxační prostory.

Čl.10 Žák má právo na osvěžení přiměřeným množstvím tekutin i během           vyučovací hodiny, pokud to umožňuje charakter pracovny či činnosti.

Čl.11 Žák má právo na poskytování učebnic, učebních textů a základních           školních potřeb podle § 27 školského zákona a podle § 6 vyhlášky o           základním vzdělávání č. 48/2005 Sb. v platném zněníHlava III

Povinnosti žáků

Čl. 1 Žáci jsou povinni řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. Jsou            povinni účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. Nepřítomnost ve škole            může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů.

Čl. 2 Základním komunikačním dokumentem mezi rodinou a školou je žákovský zápisník – ŽZ (v 1. ročníku žákovská knížka - ŽK). Žák je povinen ho nosit denně a na požádání ho předložit zaměstnanci školy. Při zapomenutí ŽZ (ŽK) má povinnost tuto skutečnost nahlásit vyučujícímu 1. vyučovací hodiny. Každé pondělí má  žák podepsaný ŽZ (ŽK) od zákonných zástupců.

Čl. 3 Žáci jsou povinni dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně            zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

Čl. 4 Žáci jsou povinni plnit pokyny pedagogických pracovníků a dalších            zaměstnanců školy.

Čl. 5 Žáci jsou povinni chránit si své zdraví a zdraví spolužáků. Nesmí přivodit takovou situaci, která by zdraví ohrožovala. Jsou povinni nahlásit            bezodkladně svůj úraz nebo úraz jiného žáka.

Čl. 6 Žáci přicházejí do školy vhodně a čistě upraveni a oblečeni.

Čl. 7 Na první hodinu přicházejí žáci v 7:40 hod. Ve třídě musí být nejpozději            v 7:55 hod. Vstup do školy je od 7:55 hod. uzavřen. Příchod do školy po            tomto čase  hod. je brán jako pozdní příchod (neplatí u závažných předem            omluvených případů).

Čl. 8 Začíná-li vyučování jindy než první hodinu, jdou ke svým třídám až po skončení předchozí hodiny. O přestávce mezi dopoledním a            odpoledním vyučováním - žáci mimo vymezené  prostory (PC učebna a ŠJ) - ve škole nesetrvávají.

Čl. 9 Žáci opouští školu neprodleně, jen co se naobědvají.

Čl.10 Na odpolední vyučování přicházejí žáci 10 minut před zahájením výuky do dané učebny, pokud není stanoveno jinak.

Čl.11 Svrchní oděv odkládají v šatně a přezouvají se zde, dodržují systém             používání schodišť.

Čl.12 V šatnách se žáci zdržují po dobu nezbytně nutnou na převlečení a             přezutí,   udržují pořádek, nekonzumují zde potraviny a nápoje. Do             prostoru šaten v průběhu vyučování vstupují jen v nezbytných a             odůvodněných případech v doprovodu třídní služby.

Čl.13 O přestávkách lze na chodbách hrát stolní tenis, příp. klidné hry             s měkkým (nikoli tenisovým) míčkem. Při porušení výše stanovených             pravidel je dozor oprávněn sjednat okamžitou nápravu podle             momentální situace a podle vlastního uvážení omezit, popř. ukončit             činnost příslušných žáků, dočasně zabavit předměty, jejichž požívání             není v souladu s tímto řádem, požadovat či realizovat potrestání žáka.             K obdobnému postupu je oprávněn kterýkoliv zaměstnanec školy, který             je přítomen problémové situaci. O přestávkách je žákům zakázáno zdržovat se  v mezipatrech, sedět na schodišti a posedávat na tělesech ústředního topení.

Čl.14 Činnost o přestávkách si žáci naplánují tak, aby v učebně byli včas, byli po zazvonění na svém místě a měli na lavici připravené všechny pomůcky vč. ŽZ nebo ŽK.

Čl.15 Na výuku přicházejí žáci připraveni dle pokynů vyučujícího.

Čl.16 Při avizování hlášení školního rozhlasu (gong) se žáci okamžitě ztiší a             vyčkají v klidu do skončení hlášení.

Čl.17 Potraviny (včetně nápojů) konzumují žáci ve třídách, případně na             terasách, v době oběda ve školní jídelně.

Čl.18 Žákům je zakázáno nošení jakýchkoliv předmětů (s výjimkou             hygienických) na toalety (zápalky, zapalovače, fixy apod.)

Čl.19 Žáci udržují pořádek na svém místě a ve třídách v průběhu celého                  vyučování. Odpovídají za učebnu a svěřené pomůcky včetně zapůjčených učebnic (platí povinnost mít učebnici, žák. knížku a případně i sešity                  podle pokynů vyučujících v obalu).

Čl.20 Při zaviněném poškození jakéhokoliv vybavení školy je žák (popřípadě i           prostřednictvím rodiče) povinen zajistit opravu, finanční náhradu.             V tomto případě nebude žák postihován kázeňským trestem. Při             úmyslném poškození majetku školy bude žák vždy potrestán i kázeňsky.

Čl.21 Žáci mají zakázáno bez přímého dozoru učitelů manipulovat s elektrickou            instalací, topením, uzávěry vody a dalším zařízením.

Čl.22 V průběhu vyučování nesmí žák opustit bez vědomí učitele prostor třídy a            školy. Žáci mohou být během vyučování uvolněni ze školy pouze, pokud             si je rodiče osobně vyzvednou ze školy. Ve výjimečném případě            (nemohou-li si dítě vyzvednout) bude žák uvolněn na základě písemné             žádosti.

Čl.23 Z bezpečnostních důvodů uvolní učitel žáka na toaletu jen ve            výjimečném případě.

Čl.24 První den po skončení absence předloží žák bezodkladně třídnímu učiteli písemnou omluvenku v ŽZ nebo ŽK.

Čl.25 Žáci nevstupují bez vyzvání do sborovny, kabinetů, kanceláře školy a do           ostatních prostor školy (např. terasy, tělocvičny, pracovny výpočetní           techniky.

Čl.26 Po skončení vyučování uklidí žáci dle pokynů učitele učebnu a zvednou           židle na stoly, v lavicích nic nezůstane a odcházejí pod vedením učitele           do šaten.

Čl.27 Obědvající se řadí do zástupu a daný učitel je odvádí do fronty na oběd,           kde ukázněně čekají. Ostatní neprodleně opouštějí budovu školy, pokud           nejdou do herny nebo nemají domluvenou konzultaci s vyučujícím.

Čl.28 Po skončení vyučování a odchodu do šaten a jídelny využívají WC pouze           v přízemí.

Čl.29  Žákům není dovoleno nosit do školy věci nepotřebné k vyučování,           předměty s vysokou pořizovací hodnotou a větší finanční obnosy. Při           ztrátě  nebo odcizení těchto předmětů neposkytuje škola náhradu.

Čl.30 Mobilní telefony musí při vyučování (tzn.: od začátku do jeho skončení) zůstat vypnuty a musí být uloženy  v aktovce. Je zakázáno nabíjet mobilní           telefony v  prostorách školy. Nošení mobilních telefonů do budovy škola           obecně nedoporučuje.

Čl.31 Ve škole, v jejím areálu a při školních akcích je zakázáno:

a) pití alkoholu, kouření a požívání návykových látek

b) nošení, distribuce návykových látek včetně alkoholu a cigaret

c) nošení a manipulace s věcmi ohrožujícími zdraví, bezpečnost a dobré mravy

d) znečišťování odpadky, papíry a jinými předměty

e) jakékoli projevování šikany, netolerance a rasismu

f) vodění a uvazování psů

g) hlučné a vulgární chování

h) ježdění na kolečkových bruslích, skateboardu a obdobném pohyblivém             sportovním náčiní

Čl.32 Žáci dodržují pravidla slušného chování, vyvarují se drzých a nevhodných              projevů vůči všem zaměstnancům školy a ostatním žákům.

Čl.33 Během vyučování žáci nenarušují průběh výuky a respektují právo           ostatních žáků nerušeně se vzdělávat v souladu se zásadami, cíli a právy           uvedenými v §2 a §21 školského zákona.

Čl.34 Žáci během vyučování nežvýkají, žvýkačky nelepí na nábytek, talíře a na           jiné předměty a vybavení školy.

Čl.35 Na hodiny Tv se žáci 1. – 4. ročníku převlékají ve třídě, pokud není           domluveno jinak, od 5. ročníku v šatnách tělocvičen.

Čl.36 Při akcích mimo školu (OVK, LVVZ, výlety apod.) platí analogicky            ustanovení  školního řádu.

Čl.37 Při porušení školního řádu podle předchozího bodu má příslušný učitel            právo vyloučit žáka z akce a vyzvat jeho rodiče, aby ho dopravili domů na vlastní náklady.

Čl.38 Žákům je zakázáno otvírat okna, pokud není v místnosti přítomen vyučující, vyklánět se z oken a cokoli z nich vyhazovat.

Čl.39 Žákům je výslovně zakázáno pořizovat zvukový či obrazový záznam pedagogů a ostatních pracovníků školy bez jejich souhlasu.

Čl.40 Přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním lze trávit v budově pouze v prostorách školní jídelny, kde je zajištěn i dozor.

Čl.41 Na základě výsledků dotazníkového šetření lze zkrátit přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na 30 min., pokud to ze zdravotních důvodů neomezuje žádného žáka dané skupiny. Potom odpolední vyučování daného předmětu začne po příchodu tohoto žáka, ve výjimečných případech (pouze u předmětů, kde to lze – např. ZVv, PB atd.) pozdější příchod žáka bude kompenzován jeho pozdějším odchodem.

Hlava IV

Práva a povinnosti žákovské služby

Čl. 1 Vyžaduje na spolužácích dodržování pořádku ve třídě.

Čl. 2 Pracuje dle pokynů (třídního) učitele (mytí tabule, rozdávání sešitů apod.)

Čl. 3 Na začátku hodiny oznámí učiteli, že třída tuto hodinu v učebně končí.

Čl. 4 Během vyučování určení žáci přenášejí z pracovny do pracovny třídní                 knihu.

Čl. 5 zrušen (povinnosti šatnářů)

Čl. 6 Nedostaví-li se učitel do třídy pět minut po zazvonění, oznámí to služba (příp. i jiný žák) do kanceláře zástupce ředitele nebo do ředitelny, v krajním                případě do sekretariátu školy.

Hlava V

Práva zákonných zástupců

Čl. 1 Zákonní zástupci nezletilých žáků (dále jen rodiče) mají právo:

a) pro své dítě si vybrat školu, která jim nejvíce vyhovuje

b) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí (v rámci       třídních schůzek, konzultačních hodin, příp. po dohodě s vyučujícím i       v jiném čase).

c) volit a být volen do školské rady

d) kandidovat jako zástupci jednotlivých tříd do SRPŠ a zde rozhodovat       dle stanov SRPŠ

e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání a chování svých dětí

f) žádat o uvolnění žáka z vyučování při dodržení těchto pravidel:

- uvolnění na jeden až dva dny poskytuje třídní učitel na základě           písemné žádosti na formátu A4

- uvolnění na více dnů poskytuje ředitel školy na základě  písemné                         žádosti na předepsaném tiskopisu zasílaném prostřednictvím                         třídního učitele vedení školy s dostatečným předstihem, aby bylo                         možno žádost posoudit

čl. 2 Další práva týkající se specifik ve vzdělávání žáků stanoví školský zákon.

(viz příloha)

Hlava VI

Povinnosti zákonných zástupců

Rodiče jsou povinni:

Čl. 1 Zajistit, aby jejich děti docházely řádně do školy.

Čl. 2 Na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek            týkajících se vzdělávání a chování svého dítěte.

Čl. 3 Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích            dítěte  nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na            průběh  vzdělávání.

Čl. 4 Oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona (osobní            údaje pro školní  matriku) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh            vzdělávání nebo bezpečnost dítěte.

Čl. 5 Minimálně 1x týdně zkontrolovat v elektronické ŽK (EŽK) v systému „Bakalaři“ průběžnou klasifikaci a stvrdit ji svým podpisem v ŽZ (ŽK).

Čl. 6 Dokládat nepřítomnost dítěte ve vyučování v souladu s níže uvedenými            pokyny:

a) je-li důvod nepřítomnosti znám předem, informuje rodič žáka třídního        učitele před započetím absence

b) požadují-li uvolnit rodiče žáka v průběhu vyučování, může škola        vyhovět, pokud si rodiče dítě vyzvednou osobně nebo ve výjimečných        případech mohou žáci odejít sami, požádají-li o toto uvolnění písemně

na předepsaném formuláři

c) v případě absence je povinností rodičů žáka oznámit do tří         kalendářních dnů škole důvod nepřítomnosti; v zájmu bezpečnosti         dítěte doporučuje škola doložit důvody nepřítomnosti již dříve.

d) po skončení každé nepřítomnosti dítěte ve škole je třeba zapsat do žákovské knížky omluvenku tak, aby ji žák mohl 1. den, nejpozději pak 3. den po absenci s přesným vymezením její délky (při vícedenní absenci datum, při jednodenní absenci počet zameškaných hodin) doložit ve škole, pozdější omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné“; v odůvodněných                  případech může škola požadovat  lékařské potvrzení či jiný úřední                 doklad potvrzující důvod  nepřítomnosti žáka

Čl. 7 Rodičům je zakázáno vodění a uvazování psů v areálu školy (z            bezpečnostních důvodů je zakázáno uvazování psů bez náhubku            k zábradlí před školou), ježdění na kolečkových bruslích a obdobném            pohyblivém sportovním náčiní.

Čl. 8 V případě výskytu vší a hnid u dítěte zákonný zástupce neprodleně informuje o této skutečnosti vedení školy. Zároveň zákonný zástupce zajistí u dítěte odvšivení tak, aby byly odstraněny jak vši, tak hnidy. Dítě se může vrátit do školního kolektivu až po kompletním odvšivení.

Čl. 9 Při podezření na výskyt vší ve třídě nebo po oznámení – viz čl. 8 provede vyškolený pracovník (zdravotník pro zotavovací akce) ranní filtr, v případě výskytu obtížného hmyzu a parazitů vyplývající z § 55 - § 57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví vyrozumí o této skutečnosti škola zákonného zástupce a ten je povinen si dítě neprodleně vyzvednout.

 


Hlava VII

Povinnosti učitelů a vychovatelů

a) všeobecné

Čl. 1 Učitelé přicházejí do školy 30 minut, vychovatelé 20 minut (ráno 10 min.)           před zahájením své  pedagogické povinnosti. Ve sborovně se seznámí se           suplováním a dalšími  informacemi. Jsou povinni se důkladně seznámit           s týdenním plánem a tuto skutečnost potvrdit podpisem.

Čl. 2 Učitelé chodí do vyučovacích hodin včas (se zazvoněním zavírají dveře            pracovny) a hodinu končí po zazvonění, snaží se nepřetahovat.

Čl. 3 Učitelé vykonávají dozor dle plánu, dbají na ukázněný pohyb žáků po            chodbách, slušné chování ve třídách a na přezouvání.

Čl. 4 Třídní knihu (TK) ve sborovně vyzvedává učitel 1. vyuč. hodiny, po skončení vyučování ji do sborovny odnáší učitel poslední vyuč. hodiny. Zápis chybějících žáků a žáků nemajících ŽK provede vyučující 1. hodiny, ostatní docházku kontrolují a příp. doplňují - zrušeno. Do elektronické TK (ETK) všichni vyučující zapisují hned ve vyuč. hodině a každý týden kontrolují všechny své zápisy a příp. doplňují.

Čl. 5 Učitelům je zakázáno posílat žáky do sborovny.

Čl. 6 Má-li učitel pohotovost a nesupluje, musí být kdykoliv k dispozici ve            vlastním kabinetě, sborovně nebo ve své třídě. Po suplování odevzdají výkaz suplování zástupci ředitele.

Čl. 7 Při suplování je třída v pracovně podle svého rozvrhu.

Čl. 8 Pomůcky si učitel připraví a vyzkouší předem, vydává je určeným žákům o            přestávce. Vstup do kabinetu v nepřítomnosti učitele není povolen.

Čl. 9 Vyučující všech předmětů (zejména TV, a laboratorních prací) dbají na  zajištění bezpečnosti práce žáků.

Čl.10 V případě úrazu po nezbytném ošetření žáka zapíší událost do knihy úrazů             ve sborovně. Pokud úraz vyžaduje nepřítomnost žáka ve škole, vyučující             vyplní „Záznam o úrazu“. Zapisují se i úrazy, které se staly mimo budovu             školy, v průběhu exkurzí, návštěv divadel, vycházek, ŠVP a LVVZ atd.             V tomto případě se úraz oznámí škole telefonicky a po návratu se zapíše.

Čl.11 Všechny změny v rozvrhu, činnost mimo areál školy, exkurze, vycházky             apod. delší než 1 vyuč. hodinu je nutno předem dohodnout s ředitelstvím             školy a to do 12ti hod. ve čtvrtek, aby je bylo možno zařadit do týden.             plánu. Jednohodinové vycházky zapisuje TU předem do knihy vycházek v             kanceláři zást. ředitele.

Čl.12 Učitel dohlédne po skončení každé vyuč. hodiny na úklid lavic a třídy,             umytí tabule a na zavření oken. Po poslední vyuč. hodině v dané             pracovně navíc na správné umístění židlí.

Čl.13 Učitel dbá, aby se ve třídách zbytečně nesvítilo.

Čl.14 Po poslední vyuč. hodině učitel odvádí žáky do šaten. (zrušeno: a dohlédne na zamčení šatny.

Čl.15 Učitelé dbají na pořádek ve sborovně, kabinetech a pracovnách.

Čl.16 Učitel odpovídá za stav a inventář své pracovny. Sám neprodleně hlásí            vzniklé škody a po dohodě s vedením školy uplatňuje náhradu škod.

Čl.17 Nepřítomnost ve škole pro nemoc nebo jinou závažnou příčinu hlásí učitel            řediteli školy, v jeho nepřítomnosti zástupci ředitele (úvodní informaci lze            nechat i na záznamníku nejpozději do 7:15 daného dne). Nejpozději den            před ukončením neschopnosti (do 12:00 hod.) oznámí tuto skutečnost            sekretariátu školy.

Čl.18 O případné uvolnění z vyučování (návštěva lékaře apod.) je nutné            v předstihu požádat ředitele školy. Návštěvy u lékaře sjednají pokud            možno mimo svou přímou vyuč. povinnost.

Čl.19 Učiteli je zakázáno fyzicky a psychicky trestat žáky.

Čl.20 Všichni jsou povinni plnit všechny úkoly uložené týdenním plánem, školním            řádem i úkoly vyplývající z usnesení pedagogických rad svědomitě a včas.

Čl.21 Veškeré dopisy, podklady pro dopisy, hlášení, přihlášky, informace pro                 rodiče atd., které dál zasílá vedení školy, předává příslušným                 osobám (vedení školy) či do sekretariátu školy vždy v elektronické podobě (písmo Arial, velikost písma 12, řádkování jeden a půl).

Čl.22 Pokud učitel ve výjimečných případech uvolní žáka v průběhu vyučovací hodiny na WC, zapíše to do zápisového archu (součást kázeňského sešitu).

Čl.23 Každý vyučující zapisuje známky do EŽK (vč. „váhy“ – viz klasifikační řád), v 1. ročníku do ŽK max. do 2 pracovních dnů.

Čl.24 Všichni vyučující zodpovědně zapisují příp. prohřešky žáků do kázeňských sešitů vedených v elektronické podobě (na síti) vč. údajů o krátkodobém opuštění třídy v průběhu vyučování (napři. WC atd.)

Pozn.: Výše uvedené body se týkají i vychovatelek ŠD.

b) třídních učitelů

Čl. 1 Třídní učitel (TU) organizuje třídnické hodiny a zapisuje je do  ETK dle             dohodnutých pravidel.

Čl. 2? Předměty a jména služby musí být v TK napsána již v pondělí před             vyučováním.

Čl. 3 Pečlivě vede ETK, třídní výkaz, katalogové listy a ostatní předepsanou             dokumentaci.

Čl. 4 Vede evidenci učebnic žáků své třídy, upevňuje kázeňské a hygien.             návyky žáků.

Čl. 5 Pravidelně kontroluje docházku žáků, omluvené a případně neomluvené             hodiny vyznačí v ETK. Neomluvené hodiny oznámí neprodleně vedení             školy a rodičům. V případě nepřítomnosti žáka čtvrtý den bez omluvy je             povinen kontaktovat rodiče. Při nevěrohodnosti omluvenek či často se opakujících krátkodobých absencí má právo vyžadovat po souhlasu             od vedení školy   lékařské potvrzení či jiný úřední doklad (o tomto musí             informovat písemně rodiče).

Čl. 6 Koordinuje práci ostatních učitelů ve třídě, zejména sleduje klasifikaci             svých žáků, plánování čtvrtletních prací a docházku žáků na volitelné předměty.

Čl. 7 Řeší výchovné problémy žáků ve své třídě, při větších spolupracuje             s výchovným poradcem, psychologem a vedením školy.

Čl. 8 Spolupracuje s rodiči, řeší s nimi výchovné problémy, včas jim oznamuje            zhoršený prospěch. Všem žákům předá čtvrtletní a pololetní vysvědčení (případně výpis z vysvědčení), na předepsaných tiskopisech jim oznamuje udělení pochval či kázeňských postihů. Všechny tyto dokumenty sám zpracovává a tiskne.

Čl. 9 Vede pečlivou evidenci povolených uvolnění žáků z vyučování během šk.            roku (Žádosti různých organizací o uvolnění musí být podepsány rodiči). Žádost o uvolnění, o které rozhoduje ředitel školy, musí být napsána na            předepsaném tiskopisu a se svým vyjádřením ji osobně neodkladně předá            řediteli školy (při jeho nepřítomnosti zást. ředitele).

Čl.10 Spolupracuje s třídní samosprávou (předseda, šatnáři, nástěnkáři, péče o            TK atd.) a kontroluje jejich činnost.

Čl.11 Dává souhlas k uvolnění z vyučování (ze školy) za účelem návštěvy lékaře            atd. po předchozím písemném požádání rodičů na předepsaném tiskopisu. Toto se týká i plánované absence na odpolední vyučování.

Čl.12 Vede evidenci o žácích v elektronické podobě v systému „Bakaláři“ a zodpovídá za jejich správnost.

Hlava VIII

Klasifikační řád

Čl. 1 Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno                  klasifikačním stupněm (dále jen "klasifikace"), pouze v odůvodněných                  případech slovním hodnocením.

Čl. 2 Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. (zrušeno)

Klasifikace se zaznamenává do systému „bakaláři“ (EŽK), v 1. ročnících a

v ojedinělých případech i do ŽK. Do EŽK se zapisují i výchovná opatření – pochvaly, jiná ocenění a kázeňská opatření.

Čl. 3 Hodnocení kázeňských prohřešků musí být spravedlivé a objektivně               srovnatelné.

Čl. 4 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy                 nebo školského zařízení se vždy považují za závažné provinění.

Čl. 5 Ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě                 podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v                 pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný                 projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný                 čin, dlouhodobou reprezentaci školy nebo za dlouhodobé výborné studijní                 výsledky. Tato pochvala se uvádí i na vysvědčení.

Čl. 6 Třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě                 podnětu  ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy                 udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo                 za déletrvající úspěšnou práci.

Čl. 7 Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti                 tohoto porušení žákovi v průběhu pololetí uložit:

a) napomenutí třídního učitele

b) důtku třídního učitele

c) důtku ředitele školy (=podmínečná 2 z chování)

Čl. 8 Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:

a) Stupeň 1 (velmi dobré) Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a                      ustanovení školního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a                      snaží se své chyby napravit.

b)  Stupeň 2 (uspokojivé) Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a                      s ustanoveními školního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu                      školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků.                      Zpravidla se přes důtku třídního učitele dopouští dalších přestupků,                      narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a                      zdraví svoje nebo jiných osob.

c) Stupeň 3 (neuspokojivé) Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných                      přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně                      ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně                      narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy.                      Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.

d)  Základní pravidla pro nejčastější prohřešky jsou orientačně stanovena                   v tabulce, dle závažnosti prohřešku a daných okolností lze posuzovat individuálně.

 

Počet poznámek v ŽK

(kázeňském

sešitě)

Napomenutí

TU

Důtka

TU

Důtka ŘŠ

(podmínečný 2. stupeň

z chování)

3. stupeň

z chování

A) zapomínání, vyrušování, nepřezouvání

nad

únosnou mez

NTU

nepřineslo efekt

nad únosnou mez po DTU

B) neomluvené hodiny

1 -4 hod.

nad 4 hod.

opakované

neoml. hod.

nebo

souvisle cca týden

C) pozdní příchod

3 - 6

7 - 12

nad 12

D) Podvod v ŽK

1 x

opakovaně

2 – 4x

více než 4x

E) ztráta ŽK

1 x

opakovaná ztráta

F) kouření, alkohol či požití návykových látek

1x

opakovaně

G) úmyslné zranění spolužáka, psych. nátlak, šikana a veškeré jednání směřující k šikaně nebo prokazatelně podporující šikanu

1x

opakovaně

H) vandalismus (úmyslné poškození majetku)

1x – 2x

(dle rozsahu)

3x a více

I) odchod ze školy bez vědomí učitele

1x – 2x

3x a více

J) hrubé chování k zaměstnanci školy

1x – 2x

dle závažnosti

3x a více

K) jiné porušení školního řádu

dle závažnosti a celkového chování žáka

 

Pokud by žák v bodech a - d dosáhl stejného postihu ve více kategoriích v jednom klasifikačním období (pololetí), obdrží automaticky vyšší postih.

Pokud žák obdrží současně v jednom klasifikačním období důtku TU v bodech A – E

a důtku ředitele školy v bodech F – K, bude na konci pololetí automaticky hodnocen sníženou známkou z  chování.

Čl. 9 Postup při odstraňování nevhodného chování žáka:

a) bezprostřední pohovor učitele se žákem, nedojde-li k nápravě, pohovor                  učitele s rodiči žáka (provést zápis)

b) pohovor učitele a TU se žákem, nedojde-li k nápravě, pohovor                  TU s rodiči žáka (provést zápis)

c) pohovor ředitele školy, nebo zástupkyně ředitele s žákem za přítomnosti                  učitele

d) pohovor ředitele školy, nebo zástupkyně ředitele s rodiči žáka (provést                  zápis)

e) projednání na výchovné komisi (provést zápis závěrů)

f) projednání na výchovné komisi za účasti sociální pracovnice (provést                  zápis závěrů)

g) předání přestupkové komisi

h) předání Policii ČR

Čl.10 Třídní učitel neprodleně oznámí vedení školy udělení důtky třídního učitele            na předepsaném tiskopisu a zapíše ji do KL. Návrh na udělení DŘŠ za prohřešky uvedené v tabulce v bodech A-E dává TU, DŘŠ může ředitel školy udělit i bez návrhu TU, většinou po konzultaci s výchovným poradcem, příp. dalšími osobami (psycholog, TU, konkrétní vyučující atd.). Ve sporných případech bude návrh na DŘŠ projednán na pedagogické radě (i mimořádně svolané).

Čl.11 Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného            ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným            způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.

Čl.12 Při hodnocení jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na            akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání            žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům            formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního            vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a            k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke            vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.

Čl.13 Při hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v           České republice povinnou školní docházku, se dosažená úroveň znalosti            českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka.            Při hodnocení těchto žáků ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení            docházky do školy v České republice vždy považuje dosažená úroveň znalosti            českého jazyka za závažnou souvislost, která ovlivňuje výkon žáka.

Čl.14 Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu,            že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech            pro určitou indispozici.

Čl.15 Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků pedagogickými            pracovníky je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými            kritérii, věcné, objektivní, všestranné, pedagogicky zdůvodněné, odborně            správné a doložitelné. Písemné práce se uchovávají po celý školní rok až do            30.10.  následujícího školního roku.

Čl.16 Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným            diagnostickým pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti            na vyučování, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické,            pohybové,...) kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých            činností žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i   psychologickými a zdravotnickými pracovníky.

Čl.17 Žák 2. až 9. ročníku základní školy musí mít z každého předmětu naukového charakteru alespoň čtyři známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu za            ústní zkoušení, z předmětu výchovného charakteru alespoň dvě. Známky

získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období. Zkoušení je prováděno zásadně před kolektivem třídy, nepřípustné je individuální přezkušování po vyučování v kabinetech. Výjimka je možná jen při diagnostikované vývojové poruše, kdy je tento způsob doporučen            ve zprávě psychologa.

Čl.18 Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a             poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů.             Po ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě.             Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností             oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. Učitel sděluje všechny známky, které          bere v  úvahu při celkové klasifikaci, zástupcům žáka a to zejména              prostřednictvím zápisů do EŽK (ŽK), současně se sdělováním známek žákům.

Čl.19 Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně             na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.

Čl.20 O termínu písemné zkoušky, která má trvat více než 25 minut, informuje             vyučující žáky dostatečně dlouhou dobu předem (min. týden předem).            Ostatní vyučující o tom  informuje formou zápisu do třídní knihy. V jednom            dni mohou žáci konat  jen jednu zkoušku uvedeného charakteru,   v  8. a 9.             roč. v rámci přípravy na přijímací zkoušky na střední školu max. 2.

Čl.21 Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka průkazným            způsobem tak, aby mohl vždy doložit správnost celkové klasifikace žáka i            způsob získání známek (ústní zkoušení, písemné,...). V případě dlouhodobé            nepřítomnosti nebo rozvázání pracovního poměru v průběhu klasifikačního            období předá tento klasifikační přehled zastupujícímu učiteli nebo vedení             školy.

Čl.22 Vyučující zapisuje známky do EŽK (ŽK) a dbá na jejich úplnost. Při zápisu známek do EŽK se uvádí datum, popis, váha známky a forma hodnocení. Jednotlivá metodická sdružení po vzájemné dohodě svých členů rozhodla o váhách známek, která přísluší konkrétním formám hodnocení v daných předmětech – viz příloha.

Dále zrušeno (Do katalogových listů jsou zapisovány známky z jednotlivých předmětů,udělená výchovná opatření a další údaje o chování žáka, jeho pracovní aktivitě a činnosti ve škole).

Čl.23 Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu. Při            dlouhodobějším pobytu žáka mimo školu (lázeňské léčení, léčebné pobyty,            dočasné umístění v ústavech, apod.) vyučující přihlíží ke známkám žáka,            které škole sdělí škola při instituci, kde byl žák umístěn; žák se znovu            nepřezkušuje. 

Čl.24 Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci             klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák             dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje pouze na             základě váženého průměru z klasifikace za příslušné období.

Čl.25 Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají             v pedagogické radě, a to zpravidla k 15. listopadu a 15. dubnu.

Čl.26 Žák se prostřednictvím učitelova hodnocení postupně učí, jaké jsou meze a             perspektivy jeho výkonu, sféry jeho úspěchů a úspěšného uplatnění.             Vyučující vytváří vhodné prostředí a příležitosti, aby žák mohl poučeně a             objektivně hodnotit sebe a svou práci. Oba názory jsou pak průběžně             konfrontovány. Učitel a žák na konci klasifikačního období společně hodnotí             průběh výkonu žáka a žák se vyjadřuje, zda se mu jeví známka jako             spravedlivá. Názory žáka se nesmí stát prostředkem nátlaku na učitele.             Cílem je ideální shoda obou hodnocení, aby byla pro žáka motivační do             dalšího období

Čl.27 Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy,             zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do             klasifikačních archů.

Čl.28 Informace jsou rodičům předávány převážně při osobním jednání na             třídních schůzkách nebo konzultačních hodinách. Údaje o klasifikaci a            hodnocení chování žáka jsou sdělovány pouze zástupcům žáka, nikoli            veřejně.

Čl.29 V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující             předmětu bezprostředně a prokazatelným způsobem.

Čl.30 Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména

a) neklasifikují žáky ihned po jejich návratu do školy po nemoci delší než                  jeden týden

b) žáci nemusí dopisovat do sešitů látku za dobu nepřítomnosti, pokud to                  není jediný zdroj informací

c) účelem zkoušení není nacházet mezery ve vědomostech žáka, ale                   hodnotit to, co umí

d) učitel klasifikuje jen probrané učivo, zadávání nové látky k                   samostatnému nastudování celé třídě není přípustné

e) před prověřováním znalostí musí mít žáci dostatek času k naučení,                   procvičení a zažití učiva

Čl.31 Třídní učitelé (výchovný poradce) jsou povinni neodkladně seznamovat             ostatní vyučující s doporučením psychologických vyšetření, které mají             vztah ke způsobu  hodnocení a klasifikace žáka a způsobu získávání             podkladů.

Čl.32 Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří             ve třídě vyučují. Pokud třídní učitel tento postup  nedodrží, mají  možnost             podat návrh na pedagogické radě i další vyučující.  Kritériem pro  klasifikaci             chování je dodržování pravidel chování během  celého klasifikačního             období.

Čl.33 Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami učitelé přihlíží k doporučení ŠPZ a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků. Tito žáci mají vypracovaný PLPP či IVP, kde jsou jednotlivá opatření, která jsou nutná respektovat, uvedena.

Čl.34 U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního             hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

Čl.35 Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady             podávat lepší výkony. Při klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb,             ale z počtu jevů, které žák zvládl.

Čl.36 Klasifikace je provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek            výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a             nedostatky překonávat.

Čl.37 Prospěch žáka v jednotlivých předmětech je klasifikován těmito stupni:

a) výborný = 1

b) chvalitebný = 2

c) dobrý = 3

d) dostatečný = 4

¨ e) nedostatečný = 5

Ad a) Žák má trvalé znalosti. Nepatrné chyby se objevují zřídka a žák je sám bez upozornění opraví. Písemný i ústní projev je plynulý a logicky uspořádaný. Žák je schopen samostatné a tvořivé práce.

Ad b) Žák má trvalé znalosti. Nepodstatné chyby se projevují častěji, žák je dokáže sám opravit. Ústní i písemný projev je logicky uspořádaný. Žák dokáže samostatně v předmětu pracovat.

Ad c) Žák má trvalé znalosti. Chyby dokáže po upozornění samostatně opravit. Ústní projev postrádá plynulost a logickou uspořádanost. Žák rozumí učební látce, nedokáže však samostatně a tvořivě pracovat.

Ad d) Žák má základní znalosti dostačující k pochopení dalšího navazujícího učiva. V ústním i písemném projevu se objevují chyby, které je s pomocí učitele schopen opravit. Není schopen samostatné práce.

Ad e) Znalosti žáka nepostačují k  pochopení dalšího učiva. V ústním i písemném projevu se objevují chyby, které ani po upozornění není schopen opravit. Nedokáže samostatně pracovat.

Body ad a) – ad e) jsou orientační, při konečné klasifikaci  vyučující zohlední další skutečnosti na základě individuálního přístupu.

Čl.38 Klasifikace vyjádřena na vysvědčení známkou může být doplněna i slovním hodnocením na předepsaném (školním) tiskopisu.

Čl.39 a) Při vyšší absenci než 25% v jednotlivých naukových, povinně - volitelných a výchovných předmětech (mimo Tv) nebude žák z daných předmětů klasifikován a bude mu prodlouženo klasifikační období dle školského zákona č. 561/2004 Sb. § 52 odst. 2 .

b) Vyučující však může žákovi/žákyni klasifikaci uzavřít, pokud bude mít dostatečné podklady ke známce z celého průběhu klasifikačního období.

c) Pro hodiny tělesné výchovy platí totéž, s tím rozdílem, že absence v tomto předmětu nesmí být vyšší než 40%, přičemž se do ní započítává i necvičení žáka/žákyně z důvodu doléčování nemoci, případně zapomenutí si sportovního převlečení na tělesnou výchovu apod.

Hlava IX

Řád školní družiny a školního klubu

Čl. 1 Školní družina (ŠD) je určena pro žáky 1.-4.ročníku, na žádost rodičů mohou              být zařazeni i žáci 5. roč., pokud to kapacitní možnosti dovolí.

Čl. 2 Účastníkem ŠD se stává žák na základě vyplněné přihlášky a zaplaceného               poplatku

a) na 9-12/ do 15. 9.

b) na 1- 6/ do 31. 1.

Výši úplaty stanovuje ředitel školy na základě § 123 odst. 4 Školského zákona.

Čl. 3 Provoz školní družiny (ŠD) je stanoven takto:

a) ranní ŠD: 6.30 – 7.45 (příchod nejpozději do 7.25),

při půlených hodinách do 8.45 (příchod do 8.00)

b) odpolední ŠD: po skončení vyučování do 16.00

c) koncová ŠD: 16.00-18.00

Čl. 4 Rozdělení činnosti ŠD

a) výchovně vzdělávací činnost (kroužky, činnost v odděleních, vycházky,                   výlety atd.)

b) služba rodičům (pro děti, které se výchovně vzdělávací činnosti                   neúčastní)

Čl. 5 Vyzvedávání dětí ze ŠD:

a) do 13.30 a po 16.00 (v době 13.30 – 14.30 se děti nevyzvedávají)

b) ze sběrného oddělení kdykoliv od 14.30 (toto oddělení je umístěno                    v přízemí)

c) zrušeno (v pátek kdykoliv ze všech oddělení mimo hernu)

Čl. 6 Rodiče si děti vyzvedávají v místě tomu určeném (vestibulu), které je              vybaveno kamerovým systémem.

Čl. 7 Žáci 5.-9. ročníku mohou navštěvovat školní klub (ŠK), který bude mít             pravidelnou i nárazovou činnost a v po-čt bude otevřena herna.

Čl. 8 Účastníkem ŠK se stává dítě za těchto podmínek:

a) přihlásí se na pravidelnou činnost klubu a zaplatí příslušný poplatek                   v určených termínech

b) přihlásí se na písemně na jednorázové akce a uhradí příslušný poplatek

c) přihlásí se a zakoupí si předplatné do herny

Čl. 9 Vyzvedávání dětí ze ŠK:

a) po skončení konkrétní akce či činnosti

b) z herny průběžně

Čl.10 Rodiče na přihlášce jasně vyznačí, jak dítě bude ze ŠK odcházet.

Čl.11 Odhlášení ze ŠD či ŠK oznámí rodiče písemně (formát A4) vedoucí ŠD.

Čl.12 Na účastníky ŠD a ŠK se vztahuje školní řád. Při jeho soustavném             porušování může být dítě ze ŠD či ŠK vyloučeno.

Čl.13 Články týkající se ŠK mají mít platnost pouze při jeho fungování.

Hlava X

Návštěvní řád

Čl. 1 Všechny návštěvy jsou povinny se zapsat do knihy návštěv (umístěna na stole před recepcí).

Čl. 2 Služba v recepci vyrozumí telefonicky zaměstnance, kterého se návštěva           týká, a ten si případně přijde návštěvu k recepci vyzvednout. Při           domluvené konzultaci po souhlasu vyučujícího obdrží návštěva návštěvní           lístek a může jít sama za ním. Stejně lze postupovat při návštěvách stálých           dodavatelů.

Čl. 3 Do příchodu požadovaného zaměstnance (dle čl. 2) čeká návštěva u recepce.

Čl. 4 Hlavní dveře jsou v době od 6.30 do 7.40, od 7.55 do 11.40 a od 14.00 do           15.30 uzamčeny! (od 16:30 zrušeno)

Čl. 5 Vstup do jídelny a prostoru šaten není  návštěvám (ani rodičům) povolen,            pokud není stanoveno jinak.

Čl. 6 Návštěvy rodičů (mimo konzultačních hodin) musí být předem domluveny,          příp. neohlášené návštěvy rodičů lze uskutečnit do 7:40 a po skončení          vyučování. Vyučující právo návštěvu z důvodu jiných pracovních           povinností (dozor, příprava na vyučování, jiné jednání apod.) odmítnout,           ale má povinnost domluvit si náhradní termín.

Čl. 7 Návštěvy, které jdou za vedením školy či do sekretariátu školy, vždy služba            v recepci telefonicky oznámí příslušné osobě a vyčká dalších pokynů.

Čl. 8 Rodiče čekající na své děti při odchodu ze  školy v průběhu vyučování (např. návštěva lékaře atd.) v prostoru před recepcí školy.

Čl. 9 Vedoucí organizací, které mají ve škole   pronajaté prostory, zodpovídají za           to, že do budovy nevpustí nikoho, kdo k nim nepatří! Ke vstupu do budovy           používají dohodnutý vchod a zodpovídají za jeho zamykání.

Čl.10 Cizí strávníci mají vstup do budovy povolen  jen na nezbytně nutnou dobu           (12:20-12:45  a 13:50-14:10).

Čl.11 Služba v recepci má právo zastavit každou  osobu, která vnikne do školy           a řádně se v recepci neohlásí. Rovněž má právo vykázat osoby           čekající  na děti (mimo čl. 8 – viz výše) do vestibulu  školy.

Hlava XI

Řád školní jídelny

Čl. 1 Vstup do školní jídelny v době vydávání obědů mají povolen pouze               stravující se osoby (žáci, pracovníci školy, cizí strávníci) a osoby               vykonávající dozor.

Čl. 2 Na oběd chodí žáci bezprostředně po skončení poslední vyučovací hodiny,               (nelze jít nejdříve ven a potom na oběd).

Čl. 3 Výdej oběda pro žáky je stanoven vždy po dobu 25 min. po skončení               poslední vyučovací hodiny, pokud není stanoveno jinak.

Čl. 4 ŠD přichází do jídelny dle určeného harmonogramu vždy po skončení               výdeje dle čl.3.

Čl. 5 Bezprostředně po naobědvání odcházejí žáci do šaten, v  jídelně               nevysedávají (vyjma příp. Hlava III,čl. 8).

Čl. 6 Pokud žák přijde na oběd zvenku (od lékaře apod.) a nestihne dobu               výdeje, musí počkat na přestávku.

Čl. 7 Ve ŠJ žáci dodržují zásady slušného stolování.

Čl. 8 Ze školní jídelny žáci nesmí vynášet žádné jídlo.

Čl. 9 Při hrubém porušování chování ve ŠJ mohou být žáci ze školního

stravování vyloučeni.

 

 

Hodnocení v EŽK

 

PŘEHLED MOŽNÝCH ZPŮSOBŮ HODNOCENÍ A JEJICH ZKRATKY

ÚZ - ústní zkoušení

ÚZO - ústní zkoušení po ukončení tematického okruhu

PZ - písemné zkoušení

PZO - písemné zkoušení po ukončení tematického celku

PP - písemná práce

ČPP - čtvrtletní písemná práce

SPP - srovnávací písemná práce

T - test

D - diktát

P - přepis

O - opis

V - vypravování

DC - doplňovací cvičení

PH - práce v hodině

R - referát

SP - slohová práce

ČD - čtenářský deník

KD - kulturní deník

ČT - čtení

ČP - čtení s porozuměním

RE - recitace

MC - mluvní cvičení

PC - pravopisné cvičení

PS - práce ve skupinách

- problémové úlohy

PO - poslech

PPR - praktické provedení

OZ - orientační zkoušení

SDP - samostatná dlouhodobá práce

PR - projekt

LP - laboratorní práce

PM - práce s mapou

OM - orientace na mapě

- dobrovolný úkol

Z - zpěv

RY - rytmus

ZN - znalost not

- reprezentace školy

ZOP - zájem o předmět

ZP - znalost pravidel

- výrobek

RZ - rozcvička

10M - desetiminutovka

DLÚ - dlouhodobý úkol

ZUO - zlepšení za určité období

S - snaha

DP - dramatizace příběhu

 

 

 

 

SJEDNOCENÁ PRAVIDLA

PRO TŘÍDY 2.-9. ROČNÍKU A VŠECHNY UČITELE

A/závazná pro písemné práce:

- čtvrtletní

- srovnávací

- práce nad 30 min.

pozn:  podobně by měly být známkovány i ostatní práce kromě diktátů (viz

níže), krátkých pravopisných cvičení a různých „pětiminutovek“

 

počet bodů

známka

100% - 90%

1

89% - 72%

2

71% - 50%

3

49% - 25%

4

24% - 0%

5

B/ závazná pro diktáty:

 

počet chyb

známka

0 - 1

1

2 - 3

2

4 – 5

3

6 – 7

4

8 - …

5

 

 

 

 

 

 

…široké spektrum vzdělávání.

Kontakt:

nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685, Praha 3, tel.: +420 222 725 404, fax: +420 222 729 589, e-mail: sekretariat@skola-jirak.cz